Tercer d'ESO

Presentacions per ampliar sobre temes del curs:Temporització:
S'han estructurat els continguts  de tercer en set unitats didàctiques que
segueixen la continuïtat amb els crèdits anteriors efectuats a primer d'ESO.
Desglossament de les unitats didàctiques:

Unitat n.1 . Les imatges 7h
Unitat n.2 . Altres llenguatges i noves tecnologies 6h
Unitat N 3 . Representació objectiva de les formes 12h
Unitat n.4 . Espai i volum 10h
Unitat n.5. Direccions, proporcions i transformacions.9 h
Unitat N 6 . La textura i el color 12h
Unitat n7 . Sistemes de representació 13h


Total: 70 h
Les imatges:
les metàfores visuals, anàlisi d'imatges, composició visual, simbolisme.

Làmina 1: Disseny d'una lletra.  
Has de fer:
a) a l'estil d'una metàfora visual 

b)o a l'estil d'un pictograma. ( en aquest disseny , hauràs d'utilitzar el material de dibuix tècnic)


Com podràs comprovar en aquesta imatge medieval sobre l'amor, la representació de la realitat està molt idealitzada. Té una gran càrrega simbòlica.

En els cas de l'antic Egipte, molts segles abans. Es podia saber la importància del personatges representats pel seu tamany en relació als altres personatges pintats. 
Per entendre aquestes pintures es van necessitar molts anys, perquè els codis que representaven aquestes imatges eren molt complexos.Aquest quadre de Botticelli representa moltíssimes més coses de les que s'aparenten a primera vista. De fet cal saber molt d'iconologia (és uns disciplina que ens ensenya a desxifrar els símbols) per comprendre el seu significat i la seva filosofia.Pictogrames famosos.  Sabries la història del colom de la pau?...pot ser si. Però a que no saps que el va dissenyar aquest pictograma que s'ha convertit en una imatge universal?


També poc que s'imaginarien els Rolling Stones quan van començar a fer música com a grup de rock, que aquell pictograma es convertiria en tot un símbol universal. Aquest símbol ha anat molt més lluny d'identificar la seva música.  És un símbol que va molt més enllà, que identifica una actitud, una imatge de marca i molt més .

Les modes i les convencions han canviat molt en poques dècades. Sabies que la imatge d'aquest disc va estar vetada en molt països per ser massa provocadora?En els darrers discos d'aquest grup, també  es contractaven els millors fotògrafs i dissenyadors gràfics, Per exemple, en aquest es simplifica molt la paleta de colors per fer més efectiu el seu missatge i la identificació de la portada.De fet, no és casual que el colors escollits siguin els mateixos que els d'aquest senyal de trànsit. De fet, encara que no ho sàpigues, inconscientment relacionem el perill amb la utilització dels colors vermell i negre!Logotips famosos:


El de "la Caixa" dissenyat per Miró representa un nen que estalvia en una guardiola, ho veus?


Aquest senyor que veus a la dreta era Dalí. És l'autor d'aquest famós logotip d'aquesta empresa catalana.
Com artista, Dalí se'l reconeix per la seva pintura i les seves excentricitats, més que com a dissenyador gràfic.Logotips famosos.


Evolució d'un logotip famós...quin significat deu tenir la petxina?
Quina relació té el bitllet de dòlar dels Estats Units amb aquest símbol antic  tan extrany?

CONCEPTES TEÒRICS:

En definitiva, el llenguatge visual  utilitza imatges per comunicar missatges. Les imatges són signes i tenen una forma concreta. També a vegades, poden transmetre un significat (o diversos significats en funció del receptor, de l'època en que es veu aquest missatge, etc).
Llegir una imatge vol dir entendre el missatge que comunica, entendre el significat: quan parlem d'això, parlem del "discurs connotatiu" d'un missatge.
Però que és el discurs dennotatiu?
És quan analitzem tots aquells elements estructurals que s'hi veuen: color, composició, tècnica, identificant el que s'hi veu però no el significat:

Anem a comparar la part denotativa amb la connotativa amb aquestes obres d'art:

"El crit" de Munch. "el petó" de Klimt, aparent sembla un quadre molt decoratiu, però hi connota un altre significat molt diferent...I aquest quadre de Picasso, de la seva època blava...què et suggereix?Fixa't amb atenció amb aquesta imatge d'Enscher, és una imatge que dennotativament provoca la nostra concentració...té molta relació amb les tendències en psicologia de l'època....ara...té alguna intenció connotativa?
Unitat n.2 . Altres llenguatges i noves tecnologies 

Làmina : Disseny d'un cartell publicitari.  

En relació a la vessant del disseny gràfic, intentarem desenvolupar un cartell DIN A-4 per a fer una campanya de conscienciació . Podem triar entre dues temàtiques:
Resultat d'imatges de carteles publicitarios
Resultat d'imatges de carteles publicitarios
Resultat d'imatges de carteles publicitarios


Teoria:


Com a mitjà de comunicació, l'objectiu fonamental del disseny  és unir dos conceptes importants, utilitat i estètica, en la creació de productes o missatges publicitaris.
Existeixen diferents tipus de disseny:


El gràfic: es centra en el camp de les publicacions, és a dir, llibres, revistes, cartells, periòdics...

L'industrial: es dedica al disseny de productes que s'han de fabricar industrialment, com ara cadires, cotxes...

L'arquitectònic: desenvolupa productes per a la construcció d'edificis, teatres, habitatges, etc.

El d'interiors: es dedica a la decoració i planificació dels espais interns dels edificis.
El tèxtil i de modes: el primer es centra sobretot en el disseny dels estampats dels teixits. El de moda es dedica a la creació de noves formes en el cosit de la roba.


Unitat N 3 . Representació objectiva de les formes 12h

En aquesta unitat acabem desenvolupant les formes poligonals. Són formes funcionals presents en l’àmbit de l’alumne que es manifesten en diversos objectes i com a elements que organitzen les manifestacions artístiques.
Ampiació del treball amb geometria plana iniciat en els dos primers crèdits de primerde l'ESO. Mediatrius, bisectrius, polígons regulars elementals, aplicacions senzilles de tangències. Desenvolupament projectes arquitectònics que requereixin destresa en la manipulació d'estris propis del dibuix tècnic. Aplicació acurada dels protocols gràfics de dibuix .
làmina: desenvolupaments geomètrics.Traçats bàsics.

Resultat d'imatges de bisectriz de un angulo


Làmina : Geometria plana. POLIGONS ESTRELLATS
Ens disposem a fer una de les làmines més típiques dels temaris de dibuix dels instituts de Catalunya.
Intentarem introduir els traçats geomètrics que cal per fer un polígon regular. Repassarem conceptes bàsics, que ja coneixem,  com el de la mediatriu i el de  la bisectriu.

Després,  en la fase de retolació,  intentarem millorar les nostres habilitats gràfiques  i procediments de dibuix. En la retolació caldrà ser un expert en la utilització dels estris de dibuix més  clàssics com l'adaptador universal, l'escaire, els cartabó...etc

Resultat d'imatges de polígono estrellado de 8 puntas
 
Làmina : Disseny arquitectònic.
Fem una façana historicista. Intentem resoldre aquest disseny aplicant tangències i enllaços.


Justificació  del que estem treballant:
En aparença fem disseny arquitectònic clàssic, però treballem més conceptes simultànis. Aquesta làmina aprofundirà sobre les premisses més bàsiques del llenguatge visual i plàstic.   Farem una composició amb simetria axial, treballarem la línia com a estructuradora del disseny. Treballarem sobre el ritme visual,  per  percebre, que en tot tipus de disseny, sigui del tipus que sigui, l'aplicació del ritme visual és un recurs que mai falla.
Treballaren procediments bàsics de la geometria plana. Tangències, equidistàncies, procedinents geomètrics bàsics. Treballarem sobre el rigor que ha de tenir el valor de línia, etc.Unitat didàctica 4. Espai i volum

En etapes anteriors s'han adquirit nocions sobre la representació de l’espai i la perspectiva. Així i tot, aquests conceptes no són fàcils d’assimilar  i cal tractar-los de manera progressiva.
D’altra banda es practicarà la realització de formes volumètriques amb procediments variats , per exemple, plegament de paper.
També desenvoluparem bidimensionalment els indicadors de profunditat. Ens iniciarem a tercer amb la perspectiva cònica i el sistema axonomètric.Làmina : Disseny d'espais. Coneguem el sistema conic.  
Làmina : Disseny arquitectònic.FEM AXONOMETRIES 


Ara el mètode de treball que seguirem serà molt diferent, ens regirem per la pauta axonomètrica com a referència per aixecar un edifici de caire modern, del que es denomina d'estil racionalista.  Aquí us deixo un cartell fet a base de redibuixar sobre un
a pauta axonomètrica. D'entrada sembla molt difícil, però ja veureu que no ho és tant!

Làmina : Aplicacions artístiques del sistema dièdric. Fem una il.lustració aplicant ritmes visuals.

En aquesta activitat hi és inherent l'aplicació d'un sistema de representació après ja a primer d'ESO que és el sistema dièdric. Nosaltres farem el desenvolupament d'un cub. En ell haurem de preveure la representació d'objectes, més o menys seriats  seguint un cert ritme visual. La dificultat d'aquest treball radica en fer coincidir els plans, com si fossin els plans d'un diedre, els dibuixos hauran de continuar a través de les cares del poliedre regular.

 


Material fungible necessari:

·        30 Làmines de dibuix DinA4
·        Llapis: 2H o de punta fina  i  un 2B (o sigui, un llapis tou)
·        Retoladors negres cal.librats. 0.2  0.4  0.8
·        Retolador negre més gruixut (no massa gruixut tampoc!)
·        Compàs amb adaptador universal
·        Escaire, cartabó i regle graduat
·        Folis blancs
·        Llapis de colors 
·        Retoladors
·        Dos fulls de paper vegetal

Material complementari:   

En una activitat es demanarà pegament i tisores.
 En alguna unitat didàctica caldrà càmera fotogràfica digital, així com també seria bo disposar d’algun programa de disseny o de retoc fotogràfic en el vostre ordinador personal. No cal llibre de text...però sempre heu de portar el material fungible que s’especifica.

Criteris d’avaluació:

Cada trimestre es valorà el conjunt de treballs realitzats, l’actitud positiva i de treball a classe .  Es podria   realitzar un control de coneixements que podrà ser teòric i/o pràctic si fos necessari.  
Al final de cada trimestre es farà una mitjana aritmètica de tots els treballs presentats, si és inferior a cinc, es considerarà suspesa l’assignatura.
La nota es calcularà a partir dels treballs pràctics (làmines, exercicis, etc) . En la nota que hi apareixerà al revers de les làmines hi haurà un resum  de l’actitud de l’alumne a l’aula. Les faltes de material sense justificació descomptaran de la nota global.
  Si no hi ha cap anotació en el revers de les làmines,  llevat de la nota numèrica,  se sobreentendrà que l’actitud i els procediments han estat els correctes en la realització del treball.
Al final de curs,  el cas de no aconseguir numèricament  el 5 necessari per aprovar l’EVP de tercer , l’alumne/a tindrà l’oportunitat d’efectuar les proves de recuperació pertinents que s’ofereixin dins les dates normatives en  el nostre centre.


Observacions: 


És molt important un compromís i  una constància a l’hora de presentar totes les feines. Una correcta actitud a l’aula també és bàsica, es farà un seguiment diari dels diferents processos de treball. 

Explicació dels continguts per als pares:

     En totes les unitats didàctiques, en la mesura de les capacitats i potencialitat de l'alumnat,  una intencionalitat creativa  serà inherent en tots els treballs que confeccionarem al llarg dels curs. Tot i així, es treballarà  en  una paritat entre  els continguts més relacionats amb les destreses  del dibuix tècnic i uns altres considerats més "artístics".

  En funció de l'avenç del grup i de les capacitats i interessos,es poden intercanviar la seqüenciació de les unitats didàctiques.
  L'eix transversal de l'apropament  visual a les representacions artístiques de la història de l'art hi serà a pràcticament, totes les unitats didàctiques.
 Aquest apropament didàctic al nostre patrimoni cultural artístic universal, serà  indeslligable de fer un tast a les noves propostes artístiques i tècniques en els  nous formats artístics més contemporanis.

Comentaris